1. Apostolski S, Bulat P, Bumbašrević Lj, Cerovac N, Dragašević N, Jančić J, Jovanović D, Jovanović-Marković Z, Jović N, Kostić V, Kozić D, Lavrnić D, Martinović Ž, Milić-Rašić V, Nikolić-Drulović J, Ocić G, Pavlović D, Rakočević V, Sokić D, Stefanova E, Stević Z, Opinćal-Stošić T, Svetel M, Šternić N, Pavlović S, Todorović S, Zidverc J: Neurologija za studente medicine, urednik Kostić V, Medicinski fakultet, Beograd, 2007.
2. Martinović Ž, Božić K, Ilić T, Jančić-Stefanović J, Jankes-Ribarić K, Mikić B, Miletić-Drakulić S, Milić S, Mrvoš-Čobeljić D, Perić Z: Vodič za rad u kliničkoj neurofiziologiji II. Evocirani potencijali, Udruženje za kliničku neurofiziologiju Srbije i Crne Gore, Beograd 2008.
3. Beslać-Bumbašrević Lj, Mesaroš Š, Cerovac N, Milić-Rašić V, Čovičković-Šternić N, Pavlović D, Dragašević-Mišković N, Rakočević-Stojanović V, Drulović J, Sokić D, Jančić J, Stefanova E, Jovanović D, Stević Z, Jovanović Z, Svetel M, Jović N, Vojvodić N, Kostić V, Zidverc-Trajković J, Lavrnić D: Osnovi neurološkog pregleda, urednik Kostić V, Medicinski fakultet, Beograd, 2011.
4. Apostolski S, Bulat P, Bumbašrević Lj, Cerovac N, Dragašević N, Jančić J, Jovanović D, Jovanović-Marković Z, Jović N, Kostić V, Kozić D, Lavrnić D, Martinović Ž, Milić-Rašić V, Drulović J, Ocić G, Pavlović D, Rakočević V, Sokić D, Stefanova E, Stević Z, Stošić-Opinćal T, Svetel M, Šternić N, Pavlović S, Todorović S, Zidverc-Trajković J, Novaković I, Vojvodić N, Mesaroš Š, Pavlović A, Basta I, Dujmović I, Ristić A, Ercegovac M, Mijajlović M, Kačar A, Petrović I, Radojičić A, Berisavac I, Nikolić A: Neurologija za studente medicine, urednik Kostić V, Medicinski fakultet, Beograd, 2016.
5. Jančić J, Ilić-Mostić T: Neurološka i neuromišićna oboljenja, U: Anestezija u akušerstvu, urednik Ilić-Mostić T, Medicinski fakultet, Beograd, 2016: 693-714.
6. Jančić J: Klinička slika cerebralne paralize, U: Cerebralna paraliza – multidisciplinarni pristup, urednici Savić A, Milić-Rašić V, Zavod za udžbenike, Beograd, 2017: 34-45.
7. Jančić J: Razvoj i poremećaji govora, U: Cerebralna paraliza – multidisciplinarni pristup, urednici Savić A, Milić-Rašić V, Zavod za udžbenike, Beograd, 2017: 92-9.
8. Jančić J: Evocirani potencijali i cerebralna paraliza, U: Cerebralna paraliza – multidisciplinarni pristup, urednici Savić A, Milić-Rašić V, Zavod za udžbenike, Beograd, 2017: 164-71.
9. Jančić-Stefanović J: Hemiplegije – hemipareze i tumori mozga, U: Savić A i sar.: Hemiplegije, jednostrane slabosti tela u razvojnom periodu, Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd 1998: 26-9.
10. Jančić-Stefanović J: Oboljenja kičmene moždine i sindrom mlitavog deteta, U: Savić A i sar.: Floppy child, sindrom mlitavog deteta i odojčeta, Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd 1998: 74-8.
11. Jančić-Stefanović J, Jović N, Milovanović V, Stefanović D: Neuropsihološke osnove razvoja govora i govornih poremećaja, U: Savić A i sar: Zvuk, glas, govor. Dete sa cerebralnom paralizom, Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd 2000: 26-41.
12. Jančić-Stefanović J: Leukodistrofije i DCO, U: Savić A i sar: Dečja cerebralna paraliza. Neki diferencijalno dijagnostički problemi. Retki sindromi i stanja, Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Beograd 2000: 37-48.
13. Jančić-Stefanović J, Keckarević M: Molekularna genetika migrene razvojnog doba, U: Todorović  S. Molekularna genetika u dečjoj neurologiji, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd 2003: 41-8.
14. Jančić-Stefanović J: Molekularna genetika Leberove hereditarne optičke neuropatije, U: Todorović  S. Molekularna genetika u dečjoj neurologiji i psihijatriji II, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd 2004: 34-9.
15. Milić-Rašić V, Todorović S, Romac S, Plećaš D, Raičević M, Jančić-Stefanović J: Prenatalna dijagnostika naslednih neuropatija, U: Todorović  S.  Molekularna genetika u dečjoj neurologiji i psihijatriji II, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd 2004: 63-7.
16. Vranješević D, Nenadović M, Jančić-Stefanović J: Poglavlje 4. Institut za neuropsihijatriju za decu i omladinu/Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, U: Milovanović D: Nastava neuropsihijatrije
17. Samardžić J, Protić D, Obradović D. Istraživački rad, pisanja i prezentacije rezultata istraživanja u domenu etičkih dilema i problema u neurofarmakologiji. U: Neuroetika. Todorović Z, Turza K, Drulović J (urednici). Beograd: Cibid 2017; 154-9.
18. Protić D, Samardžić J. Dejstvo lekova i psihoaktivnih supstanci na nervni sistem. U: Neuroetika. Todorović Z, Turza K, Drulović J (urednici). Beograd: Cibid 2017; 160-6.
19. Samardžić J. Histamin i antihistaminici. U: Dermatologija. Karadaglić Đ (urednik). Beograd: 2016; 2553-60.
20. Samardžić J. Oblici lekova za oralnu primenu: rastvori, kapi, sirupi. U: Klinička farmakologija. Prostran M (urednik). Beograd: Cibid 2012; 239-42.
21. Samardžić J. Oblici lekova za spoljašnju primenu: masti. U: Klinička farmakologija. Prostran M (urednik). Beograd: Cibid 2012; 251-2.
22. Samardžić J. Prikazi slučajeva: anksiozni poremećaj. U: Klinička farmakologija. Prostran M (urednik). Beograd: Cibid 2012; 258-9.
23. Samardžić J. Farmakokinetika – uvodni čas. U: Praktikum iz farmakologije. Todorović Z (urednik). Beograd: Cibid 2012; 1-3.
24. Samardžić J. Farmakokinetika – kompjuterska simulacija. U: Praktikum iz farmakologije. Todorović Z (urednik). Beograd: Cibid 2012; 5-7.
25. Samardžić J. Lekovi koji utiču na inflamaciju. U: Praktikum iz farmakologije. Todorović Z (urednik). Beograd: Cibid 2012; 31-33.
26. Samardžić J. Psihofarmaci. U: Praktikum iz farmakologije. Todorović Z (urednik). Beograd: Cibid 2012; 129-31.
27. Samardžić J. Eksperimentalni modeli anksioznosti. U: Praktikum iz farmakologije. Todorović Z (urednik). Beograd: Cibid 2012; 133-5.
28. Samardžić J. Konvulzivi i antikonvulzivi. U: Praktikum iz farmakologije. Todorović Z (urednik). Beograd: Cibid 2012; 143-6.
29. Marić N, Kostić M, Samardžić J, Pejović Nikolić S, Vuković O. Preporuke za odgovornu primenu benzodijazepina u zaštiti duševnog zdravlja. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2020.
30. Samardzic J, urednik. GABA and Glutamate – New Developments In Neurotransmission Research, IntechOpen, 2018.
31. Samardzic J. Behavioural effects of the inverse agonists of benzodiazepine receptors. Belgrade: Zaduzbina Andrejevic; 2015.
32. Samardzic J, Jadzic D, Hencic B, Jancic J, Svob Strac D. Introductory Chapter: GABA/Glutamate Balance: A Key for Normal Brain Functioning, Book chapter in GABA and Glutamate, Ed.  Samardzic J, IntechOpen, 2018.
33. Jančić J, Nikolić B, Ivančević N, Henčić B, Samardžić J. Multiple Sclerosis Therapies in Pediatric Patients: Challenges and Opportunities. Book chapter in Multiple Sclerosis: Perspectives in Treatment and Pathogenesis. Zagon IS, McLaughlin PJ (ed). Brisbane (AU): Codon Publications; 2017.
34. Samardzic J, Svob Strac D, van den Anker JN. The benefit & future of pharmacogenetics. Book chapter in Total Intravenous Anesthesia and Target Controlled Infusions. Anthony R. Absalom and Keira P. Mason (ed.) New York: Springer 2017.
35. Samardzic J, Svob Strac D. Benzodiazepines and anxiety disorders: from laboratory to clinic. Book chapter in Anxiety Disorders, Ed. Durbano F, InTech, 2016.
36. Allegaert K, Samardzic J, Bajcetic M, van den Anker JN. Developmental pharmacology and therapeutics in neonatal medicine. Book chapter in Neonatology – A Practical Approach to Neonatal Diseases, 2nd edition (eds: Buonocore G, Bracci R, Weindling M), 2016.
37. Milić Rašić V, Značaj elektromiografije u diferencijalnoj dijagnozi cerebralne paralize, u: Savić A, Milić Rašić V(ed). Cerebralna paraliza- multidisciplinarni pristup. Zavod za udžbenike, Beograd, 2017:161-163.
38. Milić Rašić V, Neuromišićne bolesti u diferencijalnoj dijagnozi cerebralne paralize,  u: Savić A, Milić Rašić V(ed). Cerebralna paraliza- multidisciplinarni pristup. Zavod za udžbenike, Beograd, 2017:201-208.
39. Milić Rašić V, Todorović S, Keckarević M, Romac S. Analiza genskih mutacija kod pacijenata sa naslednim neuropatijama, u: Todorović S.,Romac S. (ed). Molekularna genetika u dečijoj neurologiji i psihijatriji III. Odabrana poglavlja. Medicinski fakultet, Centar za kontinuiranu edukaciju, Beograd, 2005:51-56.
40. Nataša Cerovac Ćosić, Milić Rašić V.Fenotipska ekspresija kod genski determinisanih mikrocefalija, u: Todorović S.,Romac S. (ed). Molekularna genetika u dečijoj neurologiji i psihijatriji II. Odabrana poglavlja. Medicinski fakultet, Centar za kontinuiranu edukaciju, Beograd, 2004:46-48.
41. Milić Rašić.Genetička osnova naslednih neuropatija, u: Todorović S.,Romac S. (ed). Molekularna genetika u dečijoj neurologiji. Odabrana poglavlja. Medicinski fakultet, Centar za kontinuiranu edukaciju, Beograd, 2003:86-96.
42.Bojković Z, Samčović A, Milić Rašić V.Telemedicine: Multimedia communication Perspective, in: Mastorakis NE, Stathopulos IA, Manikopoulos C, Antoniou GE, Mladenov VM, Gonos IF (ed). Computational Methods in Circuits and Systems Applications. WSEAS Press, 2003:53-56.
43. Milić Rašić V.Genetika hereditarnih neuropatija, u: Kostić V.,Romac S., Apostolski S (ed). Genetička osnova neuroloških bolesti. CIBIF, Beograd, 1999:77-81.
44. Milić Rašić V.Infekcije nervnog sistema, u: Jovanović T., Đurkovic Đakovic O., Jevtović Đ (ed).     Perinatalne infekcije. Velarta, Beograd,1996:247-263.
45. Milić Rašić V.Nervi gornjeg i donjeg ekstremiteta, u: Milosavljević M (ed). Klinička anatomija. Nauka, Beograd, 1996,122-170; 196-253.

Књиге у којима су учествовали аутори из клинике