Службa за правне, економско-финансијске, техничке и економске послове се стара да се у Клиници благовремено, у складу са прописима и општим актима, обављају послови који представљају подршку у обављању основне делатности Клинике. Послови који се обављају у оквиру ове службе су непосредни пратилац у раду сваке здравствене установе и обухватају, пре свега, обављање правних и кадровских послова, послова јавних набавки, финансијско-рачуноводствених послова, књиговодствених, магацинских, административно-техничких и послова одржавања мрежних информационих система.

У свом раду, ова служба израђује предлоге општих аката Клинике и спроводи одлуке које доносе органи Клинике. Поред тога, ова служба се стара о изради извештаја и њиховом благовременом достављању органима Клинике, надлежним службама, фондовима, заводима и државним органима.

У циљу правовременог и законитог обављања послова, запослени у служби прате прописе који се односе на послове које обављају и у свом свакодневном раду примењују савремене информационе технологије што доприноси ефикаснијем раду службе, а уједно и саме Клинике.