А. ОСНОВНИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Запослена је на Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину од 2000. године као лекар на специјализацији из дечје неурологије, а потом је од 2003. године стално запосленa као специјалиста дечје неурологије на Одељењу неурологије за децу и омладину.

Б. СТРУЧНА БИОГРАФИЈА, ДИПЛОМЕ И ЗВАЊА
Основне студије
Медицински факултет у Београду уписала је школске 1989/1990. године. Дипломирала је 1996. године са просечном оценом 8,90 (осам кома деведесет).
Магистеријум
Магистарску тезу под називом „Епидемиологија миотоничне дистрофије у ужој Србији“ (ментор: проф. др Слободанка Тодоровић, коментор проф. др Станка Ромац), ужа научна област неурологија, одбранила је 21.11.2003. године на Медицинском факултету у Београду, пред Комисијом у саставу проф. др Слободан Апостолски председник комисије, доц. др Татјана Пекмезовић и доц. др Слободанка Вукасовић.
Докторат
Докторску тезу под називом „Клиничко епидемилошка студија Charcot-Marie-Toothove болести у популацији Београда“ (ментор: проф. др В. Милић Рашић, коментор: проф. др Т. Пекмезовић , коментор проф. др Алберт Хофман), ужа научна област неурологија, одбранила је 19.09.2011. године.
Запослење и специјализација
Др Јелена Младеновић је запослена на Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину од 2000. године као лекар на специјализацији, а од 2002. године као лекар специјалиста дечје неурологије.
Специјалистички испит је положила 23.09.2002. године.
Досадашњи избори у наставна и научна звања
Звање истраживач сарадник, област неурологија, стакла је децембра 2006. године.
Научни сарадник, област неурологија, 2013. године.
Звање Примариус је стекла септембра, 2018. године.

Знање страних језика
Говори енглески језик.

Област интересовања:

Неуромишићне болести укључујући и полинеуропатије, клиничка епидемиологија, неурогенетика.
Похађала је и успешно завршила Летњу школу клиничке епидемиологије Ерасмус Универзитета у Ротердаму.
У оквиру „EFNS department to department„ програма размене, 2006. године је обављала праксу на неуролошком одељењу Sophia children’s hospital при Ерасмус универзитету у Ротердаму. По повратку, стечено знање и вештине др Јелена Младеновић је применила у својој свакодневној пракси у раду са болесницима.
Највећи број публикованих радова др Јелена Младеновић је из области неуромишићних болести, клиничке епидемиологије, генетике и неурофизиологије (ЕНМГ).
На почетку свог истраживачког рада бавила се клиничким и епидемиолошким карактеристикама миотоничне дистрофије – morbus Steinert на подручју уже Србије. Ово је омогућило поређење овог обољења између различитих региона света у којима су сличне студије рађене. Такође је омогућено и праћење сегрегације гена који су одговорни за појаву овога системског обољења.
Објављени су и резултати на првом случају из Србије и југоисточне Европе, из области дечје неурологије и педијатрије на пољу лечења дечје церебралне X везане адренолеукодистрофије, дуже од 5 година после трансплантације хематопоетских ћелија. Ови резултати имају клинички значај у лечењу овог тешког обољења приликом одлуке за слање на трансплантацију хематопоетских ћелија и праћења даљег опоравка пацијента.
Даљим радом и вишегодишњим ангажовањем објављени су радови из области клиничке епидемиологије наследних полинеуропатија Charcot-Marie-Toothe типа. Клиничко-епидемиолошка студија наследне полинеуропатије Charcot-Marie-Toothe у популацији Београда је први пут спроведена на овим просторима. Проучавањем овог клинички и генетички хетерогеног обољења, установљена је заступљеност одређених његових облика на овим просторима и најзначајнијих генетичких промена које доводе до појаве заступљених фенотипова. Научни значај добијених резултата се огледа у побољшању дијагностике, разумевања и лечења наведених поремећаја.

Др Јелена Младеновић до сада је одржала више стручних предавања и семинара на домаћим и страним конгресима. Теме предавања су се односиле на клиничке карактеристике, клиничку епидемиологију и генетику Стеинертове болести и Charcot-Marie-Toothe болести и других полинеуропатија.

Др Јелена Младеновић је члан Интернационалног Конзорцијума за Миотоничну дистрофију и Интернационалног Конзорцијума за Charcot-Marie-Toothe болест.

Највише се бави дијагностиком (ЕМНГ), генетиком и лечењем неуромишћних болести у дечјем узрасту.

Публикације: на сајту

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov