ЕЛИЗАБЕТ СПИРКОСКИ ,  мастер социјални радник

Контакт емаил: elizabet.spirkoski@nepsido.rs

       Социјални радник је укључен у рад са децом са сметњама у развоју, децом са различитим психичким тешкоћама и/или поремећајем понашања, децом жртвама насиља. Члан је мултидисциплинарног тима, а у раду са пацијентима примењује биопсихосоцијални приступ.

      Широк је спектар активности које спроводи социјални радник:

  • Иницијални разговор са дететом и родитељима/ старатељем/ хранитељем, као и психосоцијална процена (која укључује породичне, срединске, културолошке, финансијске и друге аспекте). Дете и старатеља на разговор са социјалним радником упућује ординирајући лекар, а на основу добијених података формулишу се циљеви и планирају интервенције на индивидуалном, групном, породичном и нивоу локалне заједнице како би се помогло детету и породици.
  • Групна социотерапија са пацијентима који се налазе на болничком лечењу
  • Информисање пацијената и/или њихових старатеља о правима, као и о другим пружаоцима услуга (у области социјалне и дечје заштите, здравствене заштите, као и у области образовања)
  • Сарађује са установама и организацијама из система социјалне заштите (центар за социјални рад, установе за домски смештај деце, прихватилишта, центар за породични смештај), васпитно-образовним установама (школе, предшколске установе), другим здравственим установама, полицијом, тужилаштвом;
  • Тимска заштита злостављане и занемарене деце (социјални радник је члан клиничког Тима за заштиту од злостављања и занемаривања деце)

ОБРАЗОВАЊЕ

•  2014. стручни испит пред испитном комисијом Министарства здравља – мастер социјални радник – здравствени сарадник

•  2013. лиценца Коморе социјалне заштите, обновљена 2019.

• 2010-2013. Факултет политичких наука Универзитета у Београду – мастер академске студије, модул Социјални рад – мастер социјалног рада (тема мастер рада: Квалитет живота деце на породичном смештају)

• 2006-2010. Факултет политичких наука Универзитета у Београду – основне академске студије, модул Социјална политика и социјални рад – дипл.социјални радник

РАДНО  ИСКУСТВО

• октобар 2017 – актуелно –  Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд – мастер социјални радник – здравствени сарадник

• јул 2013-октобар 2017 – Геронтолошки центар Вршац – мастер социјални радник

• фебруар 2012 – јануар 2013 – Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд – волонтер-приправник дипл. социјални радник

 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈЕ

Похађала је велики број едукативних семинара, националних и међународних конференција, које су се односиле на области социјалне политике и социјалног рада  али и других сродних хуманистичких/друштвених наука, међу којима су:

– 2018.  Едукација „Деца са проблемима у понашању у школској средини – сарадња система социјалне заштите и просвете на заштити деце од вршњачког насиља” , ЕДУЦЕНТАР и Центар Круг, Београд

– 2018.  Међународна конференција „Хранитељство као подршка раном развоју деце“, ЦПСУ Нови Сад; Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова; Филозофски факултет Нови Сад; Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“ Нови Сад и Регионални пројекат „Социјална права за осетљиве групе“ (ЦоПу), Немачке развојне сарадње, Нови Сад

 -2020. Едукација „Криминалистичко профилисање насиља у породици“, Удружење криминалистичких профајлера ЦПА, Београд

ОБЛАСТИ  ИНТЕРЕСОВАЊА

       Хранитељство – деца/адолесценти на породичном смештају; деца жртве насиља; поремећени породични односи; деца/адолесценти са поремећајем понашања; групна социотерапија; деца/адолесценти са сметњама у развоју; деца/адолесценти и породице у стању социјалне потребе.