Основни биографски подаци:

– Установа у којој је запослен: Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију

– Звање/радно место: Ванредни професор на предмету фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија, Специјалиста клиничке фармакологије, Супспецијалиста болести зависности, Саветник на  Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину

–  Научна област: Фармакологија, Неуропсихофармакологија

Образовање:

– Медицински факултет Универзитета у Београду, 2006. Доктор медицине, просечна оцена 9,20

– Медицински факултет Универзитета у Београду, 2009. Специјалистичке академске студије из

Експерменталне фармакологије, завршни рад: »Експериментални модели анксиозности«

– Медицински факултет Универзитета у Београду, 2013. Специјализација из Клиничке фармакологије,

оцена 5

– Медицински факултет Универзитета у Београду, 2013. Доктор медицинских наука, назив Докторске

дисертације: “Утицај негативне модулације бензодиазепинског места везивања ГАБА-А рецептора на

испољавање различитих бихејвиоралних ефеката бензодиазепина код пацова”.

– Универзитет Лувен, Белгија, 2015. Постдокторско усавршавање из области развојне и педијатријске фармакологије

– Медицински факултет Универзитета у Београду, 2019. Ужа специјализација из Болести зависности

ПРОЈЕКТИ:

– члан пројекта Министарства просвете и науке Републике Србије, број 175076, под насловом “Бихејвиорални ефекти понављане примене новосинтетисаних супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања ГАБА-А рецептора: поређење са стандардним психофармаколошким лековима”.

МЕНТОРСКИ РАД:

–  ментор четрнаест дипломских радова, два рада уже специјализације и једне докторске дисертације

– члан у комисијама за одбрану десет дипломских радова, члан комисије за два специјалистичка академска рада, као и члан комисије за одбрану три докторске дисертације

ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ

Значајно струковно признање за научну и стручну делатност:

– Добитник награде “Професор Владислав Варагић” Српског фармаколошког друштва за изузетне резултате постигнуте у научно-истраживачком раду, 2019.

Чланство у стручним или научним асоцијацијама:

– Удружење за туберозну склерозу Србије (председник надзорног одбора)

– Европско удружење за неуропсихофармакологију (ECNP)

– Аустријско фармаколошко друштво (APHAR)

– Швајцарско удружење за клиничку фармакологију и токсикологију (SSCPT)

– Српско фармаколошко друштво (СФД)

– Лекарска комора Србије

Руковођење или ангажовање у институцијама од јавног значаја:

– 2014. Начелник за фармакоекономију и заменик директора Сектора за лекове Републичког фонда за здравствено осигурање Србије (РФЗО)

– од 2018. Рецензент у поступку акредитације високошколских установа у Републици Србији, именован од стране Националног тела за акредитацију (НАТ)

Постдокторско усавршавање:

Универзитет Лувен, Белгија, 2014/15, постдокторско усавршавање из области развојне и педијатријске фармакологије, као стипендиста програма  „ERAWEB”

Звање гостујућег професора-истраживача:

– Division of Paediatric Pharmacology and Pharmacometrics, University of Basel Children’s Hospital, Basel, Switzerland

Предавања по позиву на међународним скуповима:

– Предавач по позиву на Међународном симпозијуму „Епилепсије развојне доби и ретке болести“ са предавањем „мТОР инхибитори у савременој фармакотерапији комплекса туберозне склерозе“, Ријека, Хрватска,  2020.

– Предавач по позиву на VI Конгресу Удружења за превентивну педијатрију Србије са међународним учешћем и I Регионалној конференцији превентивне педијатрије Југоисточне Европе, Београд, 2019.

– Предавач по позиву на међународној конференцији “Аdriatic Neurology Forum 2019″, са предавањем  ”Фармакогенетика у дечијој неурологији”, Бечићи, Црна Гора, 2019.

– Предавач по позиву на 14. конгресу фармаколога Србије и 4. конгресу клиничке фармакологије са међународним учешћем, Нови Сад, 2019.

Предавања по позиву на националним скуповима:

– Српско лекарско друштво, подружница Пирот, акредитовано предавање по позиву »Индивидуализација антибиотске терапије: пацијент у фокусу«, Пирот 2019.

– Друштво неуролога Србије, акредитовано предавање по позиву на XII/XVIII конгресу неуролога Србије, Врњачка Бања, 2019.

– Српско лекарско друштво, подружница Пирот, акредитовано предавање по позиву »Фармакогенетика у клиничкој пракси: могућности и изазови«, Пирот 2018

– Српско апотекарско друштво, акредитовано предавање »Савремени приступ у превенцији и терапији инфекција Candidon albicans«, Београд, 2017.

– Српско лекарско друштво, Друштво лекара Војводине, акредитовано предавање по позиву »Савремени приступ у фармакотерапији анксиозних поремећаја«, Ковин 2017.

– Српско лекарско друштво, Секција за клиничку фармакологију, предавање по позиву на акредитованом курсу »Етички аспекти клиничких испитивања лекова и медицинских средстава«, Београд, 2014.

– Српско лекарско друштво, Секција опште медицине, усмено излагање на акредитованом »Петом комгресу лекара опште медицине са међународним учешћем«, Београд 2014.

– Српско лекарско друштво, Секција за дечију неуропсихијатрију, акредитовано предавање по позиву »Анксиолитици – јуче, данас, сутра«, 2013.

Публикације: https://www.researchgate.net/profile/Janko_Samardzic3