специјалиста медицинске психологије
дечји и адолесцентни клинички психолог

Владимир Јовић се бави дечјом и адолесцентном психодијагностиком, саветовањем родитеља и и психотерапијом. Свој рад заснива на достигнућима научне психологије али и свим оним традицијама које воде рачуна о човеку као личности која је јединствена, достојанствена и отворена. У својој пракси, укључује битне аспекте клиничке психологије дечјег и адолесцентног доба, као што су разумевање:

• Основних психичких потреба деце и адолесцената
• Утицаја породичног и других социокултуралних чинилаца на развој човека као личности
• Процеса настанка, одржавања и лечења менталних поремећаја
• Значаја улоге психолога у тимском раду приликом дијагностике и третмана соматских обољења
• Важности психолошке подршке у контексту различитих животних и развојних криза
• Изазова савременог родитељства, посебно имајући у виду проблематичан утицај дигитализације и савремених медија на свакодневни живот деце и младих

Његова посебна поља интересовања и стручности:

• Третман емоцијалних потешкоћа код деце и младих
• Когнитивни дефицити и дисхармоничан когнитивни развој
• Психологија трауме и губитака
• Проблеми прилагођавања током детињства и адолесценције
• Проблеми деце са поремећајем понашања и потешкоћама контроле беса

Основне студије психологије је завршио на Филозофском факултету Универзитета у Београду, а специјалистичке на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Током студија је учествовао у истраживањима из различитих области психологије и сродних области, а временом је своја интересовања усмерио ка клиничкој психологији, психотерапији и развојној психопатологији. Практичне вештине и знања из ових области стицао је током специјалистичког стажа у својој матичној установи, Клиници за неурологију и психијатрију за децу и омладину, али и у другим установама за ментално здравље, Клиници за психијатрију КЦ, Клиници за неурологију КЦ, Институту за ментално здравље и Болници за психијатрију КБЦ „Драгиша Мишовић“. Затим, похађајући бројне курсеве, радионице и едукације из клиничке психологије, психотерапије и сродних области, а посебно као кандидат Удружења дечијих и адолесцентних психотерапеута Србије.

Поред клиничке праксе, посвећен је и научноистраживачком раду. Учесник је бројних пројеката из области клиничке психологије и сродних дисциплина, на основу којих су му публиковани научни радови у истакнутим међународним часописима. Своја научноистраживачка знања и вештине унапређује као докторанд на Одељењу за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Квалификације и чланства

• Дипломирани психолог, Универзитет у Београду, Србија
• Специјалиста медицинске психологије, Универзитет у Београду, Србија
• Докторанд Одељења за психологију, Филозофског факултета, Универзитета у Београду
• У тренингу Психоаналитичке психотерапије за децу и адолесценте УДАПС одобрен од стране Европске асоцијације за психоаналитичку психотерапију (European Association for Psychoanalytic Psychotherapy – EFPP)